ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ។

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖ ក្រុមហ៊ុនហ្សិនវីនវីសវីសិនតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋានៈជាន់ទី ៤ អគារអេ, តំបន់ឧស្សាហកម្មទី ៣ តុងធូផ្លូវស៊ីយ៉ានស្រុកបាវយានខេត្តសិនជិន

Skype: thinkview01

WhatsApp:១៣៥៣០០២៦៣២៤

ក្នុង Twitter: 649226001@qq.com

WeChat: ១៣៥៣០០២៦៣២៤

LinkedIn:១៣៥៣០០២៦៣២៤

បញ្ជូនសំណួរ